• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт керівника

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №282 «Олеся» Запорізької міської ради Запорізької області (далі - ДНЗ №282) знаходиться за адресою: 69123 м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, б.11, т. 286-26-52.

Електронна адреса: olesyadnz282@ukr.net.

Інтернет – сайт: dnz282.edukit.zp.ua

Дошкільний навчальний заклад загального типу. Організовує освітній процес відповідно до Статуту, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 31.10.2016р. № 683р. Працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

В дошкільному навчальному закладі впродовж 2018-2019 навчального року функціонувало 13 груп з 12 – годинним режимом роботи, із них:

4 групи – раннього віку;

3 групи – молодшого дошкільного віку;

3 групи – середнього дошкільного віку;

3 групи – старшого дошкільного віку.

Впродовж року виховувалось 309 дітей. Приміщення ДНЗ використовувалось за безпосереднім призначенням.

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив під час своєї роботи керувався такими державними документами:

Конституцією України (Розділ ІІ, ст. 52; 53);

Законом України «Про освіту»;

Законом України «Про дошкільну освіту»;

Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

Законом України «Про охорону дитинства»;

Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305;

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), Київ – 2012 р.;

Освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 №1/11-11178);

Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України наказ від 23.05.2017року №1/11-4988).

Склад педагогічного колективу ДНЗ у 2018–2019 навчальному році: директор, вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 25 вихователів. У поточному році заклад дошкільної освіти був укомплектований педагогічними кадрами на 97% .

Методична робота з кадрами в дошкільному закладі будувалась на основі вивчення результатів освітнього процесу, якісного та кількісного складу працівників та за результатами діагностування професійної компетентності педагогів.

З метою підвищення педагогічної компетентності педагогів, створення умов для повноцінного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними знань, умінь і навичок у різних видах діяльності та формування їх компетентності у всіх сферах життєдіяльності, удосконалення освітнього процесу, впровадження прогресивних, оригінальних ідей в освітню роботу, з метою покращення роботи з самоосвіти педагогів в ЗДО впродовж року проводився постійний пошук щодо оптимізації діяльності педагогічного колективу, приведення змісту, форм, методів у відповідність із викликами часу, потребами і специфікою роботи закладу, запитами замовників – батьків вихованців. Саме тому виникла потреба у впровадженні в педагогічну практику вихователем-методистом Алдошиною Н.В. та практичним психологом Дмитренко О.В. інтерактивного підходу. Він здійснювався через такі інтерактивні методи: ділові ігри, робота з відео- й аудіо матеріалами, аналізування різноманітних життєвих колізій, навчальні ігри, семінари-тренінги, ігри-змагання, проектна діяльність, підготовка презентацій. Ця робота сприяла розвитку креативності вихователів, їх готовності й здатності до інноваційної діяльності, формуванню у них таких важливих якостей особистості, як самоповага, впевненість у собі, комунікативність, мобільність. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу ЗДО.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та приймають участь в заходах різного рівня. Показником професійної майстерності педагогів, їх творчості стала участь у різноманітних заходах районного, міського та обласного масштабу:

- Районному етапі конкурсу «Зірочки дошкілля»;

- Міському проекті «Екологічний вектор»;

- Фестивалі-огляду освітніх Інтернет-ресурсів закладів освіти Хортицького району;

- РМО Хортицького району.

Постійний пошук нових форм взаємодії з педагогами, сучасних, цікавих та нестандартних відбувається на педгодинах при ознайомленні з літературою, відео-, інтернет-ресурсами, відвідувань методичних заходів району.

Вихователем-методистом значна увага приділялась роботі з молодими спеціалістами (10 % педагогів ЗДО), були складені Програми професійного зростання на навчальний рік, проводилися індивідуальні консультації (надавалася допомога в плануванні занять, організації режимних моментів, проведенні роботи з батьками вихованців), до кожного молодого спеціаліста був прикріплений вихователь-наставник.

Адміністрація ЗДО сприяє підвищенню ролі педагога та його фахової підготовки, організовуючи різні форми роботи. Вся методична робота планувалася згідно особливостей контингенту педагогів.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Окрім базової програми в дошкільному закладі впроваджуються сучасні педтехнології, а саме: використання елементів ТРВЗ; інноваційних здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій, паличок Кюїзенера, що сприяло зміцненню фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дітей, їх інтелектуального розвитку.

Слід відмітити, що атестаційний період 2018-2019 навчального року пройшов на належному рівні і сприяв удосконаленню педагогічного досвіду та майстерності педагогів ЗДО.

У 2018-2019 навчальному році було атестовано п‘ять педагогів, що становить 17% від загальної кількості педагогічних працівників. Музичний керівник Брик Т.П. атестована на відповідність займаній посаді та встановлено 9 тарифний розряд. Вихователі Левченко Я.В., Травнікова А.С. атестовані на відповідність займаній посаді та встановлено 11 тарифний розряд. Вихователь Трохименко Е.В., практичний психолог Дмитренко О.В.. атестовані на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».

За час атестаційного періоду педагоги, які атестувалися, показали сучасні форми проведення заходів роботи з дітьми (як класичні так і нетрадиційні заняття з різних видів діяльності, розваги, фізкультурно-оздоровчі заходи, організаційні моменти) та форми роботи з батьками вихованців (батьківські збори, вечори розваг тощо). Педагоги, що атестувалися, приймали активну участь у методичній роботі ЗДО.

Рівень гласності, демократичності, прозорості дій та системи оцінки рівня педагогічної діяльності за об’єктивними критеріями з боку членів атестаційної комісії ЗДО дали змогу провести атестацію без зайвих психологічних перевантажень і стресових ситуацій.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ЗДО №282 за 2018-2019 навчальний рік можна відзначити як достатній. Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного навчального закладу показав, що пріоритетним завданням залишається підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження атестації педагогів, здобуття вищої освіти за фахом, підвищення результативності самоосвіти.

Головною метою дошкільного закладу було забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом соціально організованого освітнього процесу.

Впродовж 2018-2019 навчального року педагогічний колектив працював над такими пріоритетними завданнями:

- Удосконалювати роботу з патріотичного виховання через ознайомлення дітей з природою рідного краю (5 рік).

- Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи профілактичні оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти дошкільників (4 рік).

- Розвивати зв’язне мовлення та активізувати творчі здібності дошкільників через використання різних видів театрів (4 рік).

- Активізувати мовлення дітей раннього віку засобом знайомства з українською народною казкою (2р)

Один зі стратегічних принципів сучасної системи дошкільної освіти є принцип оздоровчої спрямованості освітнього процесу. Цей принцип реалізується через різні аспекти організації життєдіяльності дітей в умовах дошкільного навчального закладу, які спрямовані на збереження, формування та зміцнення здоров'я дошкільників.

З огляду на це та керуючись вимогами листа МОН України № 1/9-456 від 02.06.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», посилення роботи щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільника в ЗДО здійснювалося шляхом впровадження в практику роботи оздоровчих вправ та прийомів валеологічної освіти дітей дошкільного віку. В умовах закладу дошкільної освіти впровадження таких технологій передбачає профілактику різних захворювань, поліпшення психоемоційного стану дошкільнят.

Впродовж року педагоги дошкільного навчального закладу використовували в роботі наступні оздоровчі технології:

- точковий масаж;

- комплекси вправ з профілактики порушень зору під час занять;

- пальчикову гімнастику;

- оздоровчі хвилинки (фізпаузи та фізхвилинки);

- дихальні вправи;

- «Доріжки здоров’я» щодо профілактики плоскостопості;

- психогімнастику.

Їх застосування позитивно впливало на фізичне та психічне здоров'я вихованців, надавало можливість проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах.

В ЗДО послідовно проводилась робота з валеологічного виховання. Вихователі розширювали знання дітей про власне тіло, надавали дітям доступну та життєво необхідну інформацію. Через спостереження, ігрові моменти, проблемні ситуації, бесіди та пояснення вихователі підводили дітей до розуміння того, що для зростання та розвитку організму необхідно дотримуватись певного розпорядку дня, правильно харчуватися, займатися фізкультурою, утримувати тіло у чистоті. Заняття, які проводили вихователі протягом року, мали послідовний характер, відповідали віку дітей, проходили комбіновано, комплексно та інтегровано.

Особливу увагу педагоги приділяли підбору методів та прийомів для прищеплення навичок особистої гігієни та запобіганню захворювань у дітей: створення ігрових ситуацій, художні твори, виготовлення та використання наочного матеріалу. З метою поповнення дидактичного матеріалу в кожній віковій групі було проведено у січні місяці конкурс-огляд на «Кращий дидактичний посібник валеологічного виховання», у якому прийняли участь всі вікові групи та батьки групи №1 «Неваляка».

Важливим в здійсненні роботи з фізичного виховання є постійний моніторинг показників здоров‘я і рівня захворюваності дітей, який давав змогу адміністрації вчасно корегувати фізкультурно-оздоровчу роботу. Статистичні дані наведені в додатку 1.

Слід відзначити, що вся робота з фізичного виховання здійснювалась з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку і підготовленості дітей. Зміцнення здоров’я дошкільників, удосконалення роботи всіх фізіологічних систем дитячого організму, набуття рухового досвіду дітьми забезпечувалось і цілим комплексом загартовуючих процедур та різними формами роботи з фізичного виховання, в яких реалізується потреба дитини в русі. Порівняльний аналіз показав, що у вихованців на кінець року рівень засвоєння основних рухів покращився (Додаток 2).

З метою створення сприятливих умов для фізичного виховання, своєчасне усунення недоліків та надання вихователям конкретних методичних рекомендацій, впродовж року адміністрацією та сестрою медичною старшою здійснювався постійно медико-педагогічний контроль за проведенням фізкультурних занять. Результати контролю підлягали ретельному аналізу та постійно складалися заходи усунення недоліків.

Фізкультурно-оздоровча робота ЗДО сприяла:

- розвитку у дітей дошкільного віку навичок особистої гігієни та навичок надання першої допомоги;

- формуванню у дошкільнят елементарних уявлень: про корисність, доцільність фізичної активності й особистої гігієни;

- виникненню у дітей в процесі фізичної активності позитивних емоцій, почуття "м'язової радості"

Проте дані аналізу фізкультурно-оздоровчої роботи свідчать про необхідність:

- підвищення компетентності молодих спеціалістів та новоприбулих педагогів щодо оздоровлення дітей, використання ними доцільних загартовуючих заходів;

- систематичне опрацювання методичної літератури з метою поповнення арсеналу педагогів новими сучасними оздоровчими технологіями;

- популяризація здорового способу життя серед батьків.

Вважаємо доцільним у наступному році продовжити роботу із збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я вихованців шляхом подальшого впровадження в освітній процес сучасних оздоровчих технологій, а саме введення в різні режимні моменти з дітьми дошкільного віку системи кінезіологічних вправ.

Загальна картина захворюваності в ЗДО показує, що комплекс оздоровчих та профілактичних заходів мають позитивний вплив на здоров' я дітей. Порівняно з 2017 роком спостерігається зниження захворюваності: 2017 рік хворіли 255 дитини, 2018 – 245 дітей.

У кожній групі створено осередок здоров’я та рухової діяльності дітей з метою забезпечення оптимальної рухової активності дітей впродовж дня.

Охорона та зміцнення здоров’я дітей, формування звички до здорового способу життя залишаються актуальними та першочерговими завданнями закладу дошкільної освіти.

Сестра медична старша здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації. Своєчасно інформувала батьків і педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичні щеплення та обов'язкові медичні огляди.

Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах - щоквартально, в групах раннього віку - щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, встановленому МОЗ України.

Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

Питання щодо зниження рівня захворюваності заслуховувалися на виробничих нарадах (січень 2019), оперативних нарадах (жовтень 2018), педагогічній раді (лютий 2019).

Повноцінний фізичний і нервово-психічний розвиток дитини дошкільного віку можливий у разі забезпечення її раціональним харчуванням. Раціональне харчування підвищує стійкість організму дітей проти різних захворювань. У дитячому віці воно має велике значення, оскільки, крім задоволення щоденних фізіологічних потреб в енергії та харчових речовинах, забезпечує процеси росту і розвитку дитячого організму. Кількісна недостатність та якісна неповноцінність раціону однаково негативно впливають на фізичний та психічний розвиток дітей.

Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», за № 1591 від 22.11.2004р., наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей (наказ МОН і МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227) зі змінами (наказ МОН і МОЗ України від 26.02.2013 № 202/165).

Загальне керівництво і контроль за організацією харчування дітей здійснювався директором в тісному контакті із сестрою медичною старшою, головою батьківської ради, представниками батьківської громадськості. Значна увага приділялася асортименту продуктів харчування дітей відповідно до двотижневого меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди.

Згідно виданим наказам впродовж року працювали комісії: комісія контролю за дотриманням постачальником умов договору (акти від 19.11.2018 №5, 23.01.2019 №1, 28.02.2019 №2, 18.03.2019 №3, 15.04.2019 №4, 13.05.2019 №5, 17.06.2019 № 6), комісія громадського контролю за якістю харчування в ДНЗ (акти від 17.10.2018 № 5; 06.12.2018 №6, 29.01.2019 №1, 13.02.2019 №2, 15.03.2019 №3, 11.04.2019 №4, 13.05.2019 №5) здійснювали перевірки роботи харчоблоку, забезпечення раціональним харчуванням дітей закладу дошкільної освіти, дотримання постачальниками умов договору. Порушень не було виявлено. Технологія приготування страв, закладка продуктів харчування, якість готової продукції, умови її зберігання, дотримання термінів реалізації виконуються. Продукти до ДНЗ надходять доброякісні, зі всіма необхідними супровідними документами.

Згідно циклограми оперативного контролю директором здійснюється щоденно контроль за санітарним станом харчоблоку та групових приміщень, за станом кухонного інвентарю, умовами зберігання та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються, за закладкою основних продуктів харчування, правильною їх кулінарною обробкою, правильністю виходу страв і смаковими якостями готової їжі, за веденням документації з харчування тощо. Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування ведуть сестра медична старша, комірник, шеф-кухар. Вся документація з організації харчування відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227).

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом, системою аварійного водонагріву — встановлено електроводонагрівач поточної дії.

Аналіз норм харчування за 2018-2019 навчальний рік показав, що перевищення виконання норм харчування немає. На 90% та більше виконані норми по наступним продуктам: масло вершкове, яйця, картопля, м’ясо, риба, олія, цукор. Не виконані норми по наступним продуктам: свіжі фрукти, овочі, сік. Середній показник виконання норм харчування за 2018-2019 навчальний рік в групах раннього віку – 91%, дошкільного віку – 88%. Причиною дисбалансу у виконанні норм харчування є невідповідність вартості харчування нормам харчування, що не дає змогу виконати норми в повному обсязі по всім продуктам та не систематичне відвідування дітьми ЗДО.

Вихователі, помічники вихователів ЗДО приймають активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання, щодня перед кожним прийомом їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Але ще не у всіх дітей сформовані культурно-гігієнічні навички. Дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час прийому їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд

Питання щодо організації харчування розглядалися на оперативних нарадах при директорі (протоколи № 11 від 04.09.2018, № 13 від 18.10.2018, №01 від 04.01.2019, № 03 від 12.03.2019, № 04 від 05.04.2019); батьківських зборах (протоколи № 1 від 18.10.2018 р., № 2 від 27.05.2019 р.); виробничій нараді (протокол № 3 від 22.01.2019 р.), засіданні Ради ЗДО (протокол №1 від 31.10.2018 р.). Окремо питання щодо рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей виносяться на методичні наради. За результатами таких нарад приймаються певні рішення, розробляються заходи щодо поліпшення організації харчування.

Для правильної організації харчування сестрою медичною старшою проводилась консультативна робота з персоналом та батьками. Для батьків розроблено консультації щодо організації режиму харчування вдома, збалансованого харчування тощо. З персоналом медична сестра проводить практичні заняття щодо дотримання вимог Інструкції.

У листопаді 2018 року лабораторним центром Держпродспоживслужби були проведені лабораторні дослідження: відібрані змиви на визначення ентеропатогенної та санітарно-показової групи бактерій. Результати досліджень негативні.

Ознайомлення дітей з природою — один із головних засобів їх розвитку. В цьому процесі розширюється орієнтація дітей в навколишньому середовищі, формуються пізнавальні здібності, виховується відповідне ставлення до природи.

Робота з ознайомлення дошкільників з природою є найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, що володіє знаннями й навичками доцільної поведінки в природі.

З огляду на це педагогічний колектив в цьому році працював над пріоритетним завданням: удосконалення роботи з патріотичного виховання через ознайомлення дітей з природою рідного краю.

Для вирішення цього завдання ми виділили такі напрями роботи:

- збагатити естетичні враження, розвивати інтерес до природного оточення;

- зближувати дітей зі світом об'єктів та явищ, серед яких вони перебувають щодня;

- розвивати сенсорні відчуття та збагачувати чуттєвий досвід;

- сприяти розвитку мислення і мовлення, формуванню системи початкових знань про доступні об'єкти та явища природи;

- розкривати можливості для самостійного застосування набутих знань у грі, праці, нескладному експериментуванні;

- сприяти формуванню моральних почуттів;

- формувати потребу у дбайливому ставленні до природи.

Педагогічний освітній процес був спрямований на формування таких психологічних властивостей особистості, як потреба в спілкуванні з природою, інтерес до пізнання її законів, мотиви поведінки і діяльності з охорони рідної природи, переконання — в соціальній обумовленості відношення людини до природи, в необхідності управління природними явищами.

З метою проведення змістовної роботи з дітьми в групах створені відповідні умови: належне розвивальне середовище (іграшки, обладнання), дидактичні посібники (демонстраційний і роздатковий матеріал). Виконуючи вимоги освітніх ліній БКДО «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі» педагоги проводили тематичні заняття «Природа України», «Моє рідне місто», «Рослини острова Хортиця». На заняттях з довкілля розкривались теми «Червона книга Україна», «Природа рідного краю». Вихователі читали дітям художньо-літературні твори та вірші українських поетів та письменників, як класиків, так і сучасних: Т.Шевченка, Л.Українки, М.Рильського, М. Коцюбинського, В. Сухомлинського, П. Воронька, Л. Костенко, М. Стельмаха, Н. Забіли, М. Познанської, які розкривали красу та розмаїття природи України.

Ефективність розв’язання завдань патріотичного виховання залежить від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками. Так, просвітницька робота з сім’ями вихованців ЗДО проводилась у різних формах співпраці з ними (батьківські збори, семінари, бесіди, «дні відкритих дверей», інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, онлайн-консультації, тощо) і передбачала ознайомлення батьків із специфікою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

Позитивним результатом роботи стало:

- виготовлення газет дітьми разом з батьками «Природа рідного краю», в якому прийняли участь батьки всіх вікових груп.

- залучення батьків до надання допомоги в озелененні ділянок ЗДО.

Творчою групою було розроблено Положення про куточок природи ЗДО, завдяки чому в кожній віковій групі було поновлено та дооснащено куточки природи (матеріалами для експериментально-дослідницької діяльності, дидактичними іграми). Були витримані такі критерії: естетичне оформлення, змістовність (за вимогами програми згідно віку), наявність рослин відповідно віку, дидактичний ілюстрований матеріал.

Отже, патріотичне виховання дошкільників здійснювалося як у повсякденному житті, так і на спеціально організованих заняттях. Успішне формування у дітей основ цих почуттів багато в чому залежить від педагогічної майстерності вихователя, його вміння творчо добирати пізнавальний матеріал, комплексно застосовувати в роботі різні методи, забезпечити необхідний взаємозв'язок різноманітних засобів.

Проте говорити про завершення роботи не можна. В наступному році за результатами моніторингу (додаток 4) педагогічний колектив вирішив навчити дошкільників помічати красу довкілля, гармонійно співіснувати з природою та раціонально використовувати її багатства. Тому доцільним вважаємо у наступному навчальному році активізувати роботу з патріотичного виховання через формування основ екологічної культури дошкільників шляхом спільної роботи педагогів та батьків.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) як державний освітній стандарт орієнтує педагогів на цілісний загальний розвиток дитини. У зазначеному нормативному документі підкреслено важливість набуття дошкільником різних життєвих компетенцій у різних видах дитячої діяльності, серед яких одне з чільних місць відведено мовленнєвій діяльності. З огляду на це, в навчальному році педагогічний колектив активізував роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку та активізацію творчих здібностей через використання різних видів театру.

Робота педагогічного колективу була спрямована на:

- вивчення специфіки роботи з дітьми дошкільного віку щодо театральної діяльності;

- активізацію і урізноманітнення форм роботи з дітьми закладу дошкільної освіти;

- підвищення психологічної та педагогічної компетентності педагогів з питань організації театральної діяльності у ЗДО;

- залучення батьків до співпраці у створенні належних умов для здійснення театральної діяльності.

Ефективному виконанню річного завдання сприяли:

- проведення відкритих заходів для вихователів ЗДО з метою підвищення їх педмайстерності, розвитку творчого потенціалу та підвищення професійного рівня;

- створення тематичних папок «Види театру» та «Ігри з елементами театралізації для дітей дошкільного віку».

- створення оптимальних умов для проведення театральної діяльності;

- інтеграція родинного виховання і виховання в ЗДО щодо театральної діяльності через співбесіди, консультації, роботу батьківських та тематичних куточків, тематичні виставки, батьківські збори;

Активізація роботи з театральної діяльності в освітньому процесі забезпечила:

- діяльнісний підхід, що передбачав самостійну активну мовленнєву практику дітей;

- комплексний та інтегральний підхід, що дав змогу впливати на різні структурні рівні мовлення, зокрема: збагачував й активізовував лексику, удосконалював граматичну правильність мовлення, розвивав ініціативну виразність мовлення дітей;

- мотивацію мовленнєвої компетенції - акторська гра спонукала дітей до самостійного формулювання висловлювань;

- вплив художньої літератури на розвиток зв’язного мовлення.

Працюючи над річним завданням, педагогами було відмічено, що ознайомлення дітей з театром, залучення до театральної діяльності є ефективним засобом, що сприяє формуванню у вихованців зв’язного мовлення.

Але одним із засобів розвитку мовлення, який допомагає формувати у дитини навички комунікативної компетенції відводиться художній дитячій літературі. У вік інформаційних технологій телебачення, відео, комп’ютери все частіше витісняють дитячу книгу та тільки замінити її ніщо не може. Читання дитячої книги допомагає виховувати у дошкільника читацьку культуру, любов до художнього слова, інтерес до книжки. Тому у наступному році педагоги вирішили і далі продовжувати формувати мовленнєву компетенцію дітей дошкільного віку через роботу з дитячою книгою.

Казка входить у життя людини з раннього дитинства, відіграючи незбагненно важливу роль у становленні особистості. У житті дитини казка займає настільки важливе місце, що деякі дослідники називають дошкільний вік «віком казок». Українські народні казки доступні дітям уже з раннього віку як за умов родинного виховання, так і в закладі дошкільної освіти. Мова казки проста і тому доступна. З огляду на це педагогічний колектив в цьому році працював над активізацією мовлення дітей раннього віку засобом знайомства з українською народною казкою.

Вихователі груп раннього віку проводили такі види занять з казкою:

- читання українських казок;

- розповідання народних казок;

- театралізація-розігрування та показ казки виховате­лем;

- драматизація-розігрування в ролях знайомої дітям казки;

- ігри за сюжетами знайомих казок;

- дидактичні ігри;

- бесіди за змістом казкових ілюстрацій.

Проводячі заняття з дітьми раннього віку, вихователі підводили дошкільнят до відтво­рення змісту казок за допомогою запитань вихователя, залучали до ігор-драматизацій та театралізованих ігор за змістом добре знайомих казок (хусточкою, шапочкою, хвос­тиком); показували різні види театрів за змістом знайомих українських казок, слідкували за вимовою українських слів.

Також робота з цього питання велась і з батьками дітей. Вихователями проводились консультації, родинне свято, використовувались різні форми наочної агітації: інформаційні стенди, книжки-розгортки, папки-пересувки, пам’ятки. Але переважна більшість сімей російськомовні, в повсякденному житті батьки спілкуються російською мовою, не читають дітям українські казки. Тому вважаємо за доцільне продовжити формувати мовленнєву компетенцію дітей раннього віку та активізувати творчі здібності через впровадження в освітній процес творчих ігор, роботи з дитячою книгою.

Слід відзначити, що проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на 2018-2019 навчальний рік.

Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей

Моніторингом основних компетенцій було охоплено 306 дітей дошкільного віку.

З них на кінець 2018-2019 навчального року мають високий рівень – 17 дітей(6%); достатній рівень – 181 дитина ( 59%); середній рівень – 104 дитини (34%); низький рівень – 4 дитини (1%) (додаток 5). Порівняно з початком навчального року результати значно покращилися. Слід відмітити збільшення дітей високого рівня на 4% та зменшення дітей низького рівня (на 9%). Найбільше дітей з низьким рівнем залишається в групах молодшого дошкільного віку № 13 (1),середнього віку №4 (3). Це можна пояснити тим, що ці діти мають третю та четверту групу здоров᾽я та низький рівень розвитку мовлення. Проте слід відмітити, що їх стало значно менше (з 32 дітей - 4). Цьому сприяла індивідуальна робота вихователів з вихованцями та батьками.

Найбільших позитивних результатів досягли педагоги груп старшого дошкільного віку. Цьому сприяла робота впродовж навчального року щодо підвищення мотиваційної готовності дітей до школи: бесіди; сюжетно-рольові ігри, конкурси малюнків, розваги.

Слід звернути увагу на те, що найбільше дітей з низьким рівнем досягнень на початок року було з освітньої лінії «Мовлення дитини». Тому цьому питанню приділялася значна увага педагогів:

- індивідуальна робота з дітьми та батьками;

- розроблені інформаційні буклети для батьків;

- проведені консультації для учасників освітнього процесу;

- активізована робота на сайті ЗДО.

В результаті плідної роботи педагогів ЗДО результати освітньої діяльності були значно покращені (додаток 6).

Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які узагальнені у відповідних таблицях, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Впродовж року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньої роботи.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснюється практичним психологом Дмитренко О.В. та носить систематичний характер у відповідності до пріоритетних напрямків та актуальних завдань ЗДО. Медико-психолого-педагогічний супровід освітнього процесу ЗДО здійснюється командою фахівців: практичним психологом, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою. Робота практичного психолога проводиться у тісній взаємодії з адміністрацією ЗДО: аналіз освітнього процесу та навчальної діяльності, складання річного плану роботи, організація і проведення психолого-педагогічних заходів, по роботі з різними категоріями сімей, щодо результативності організованої діяльності дітей та створення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в колективі.

Проведення в ЗДО № 282 моніторингових досліджень та спостережень за поведінкою дитини в групі, здійснення індивідуального підходу до кожного вихованця дає змогу:

• вивчити особистість дитини, виявити і коригувати рівень її особливостей розвитку, психічних пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення), працездатності, емоційно-особистісної сфери;

• надавати рекомендації вихователям, батькам для забезпечення обґрунтованого диференційного, індивідуального підходів в процесі навчання і виховання;

• здійснювати своєчасно профілактику фізичних, інтелектуальних, психологічних перевантажень, емоційних зривів;

• готувати детальні висновки про стан розвитку та здоров'я дітей для надання медико-психолого-педагогічної консультації.

Головною метою роботи колективу ЗДО є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог здійснював вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. Про результативність роботи з педагогічними кадрами та якість освітнього процесу свідчать показники підготовленості дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (додаток 7).

Дошкільна освіта є первинною ланкою в неперервній освіті. Тому і починати всі реформи потрібно з дошкільної освіти. Педагоги ЗДО № 282, орієнтуючись на концепцію Нова українська школа (далі - НУШ), почали поступово впроваджувати в педагогічний процес сучасні технології, методи і прийоми роботи з дітьми, які готують їх до навчання в школі. Зокрема, лепбук, це нова форма організації навчально-пізнавальної діяльності для розвитку пізнавальної активності дітей. Працюючи з лепбуком, вихованці вчилися без зусиль спостерігати, швидко та якісно запам'ятовувати нову інформацію, ефективно систематизувати її, проявляти творчість.

Впровадження педагогами сучасних технологій та прийомів роботи з дошкільни-ками сприяє їх успішному навчанню та адаптації до умов шкільного життя, реалізації принципу наступності між двома ланками освіти, дошкільної та початкової.

Відповідно до вимог «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», «Державного стандарту початкової загальної освіти», Міської програми наступності й перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2016-2019р. в системі проводилась робота щодо перспективності та наступності між ДНЗ №282 та ЗЗОШ №32. Метою співпраці було забезпечення наступності у програмах, ефективних технологіях, формах і методах роботи педагогів з дітьми, здійснення педагогічної співпраці з батьками.

В межах угоди проведено такі форми роботи з дітьми випускних груп та їх батьками: екскурсії до школи, цикл занять «Я йду до школи», створення умов для розгортання творчої гри «Школа», організація виставки дитячих малюнків «Моя майбутня школа», опитування та індивідуальне консультування батьків дітей-випускників «Обираємо школу», надано рекомендації «Формування установок і очікувань майбутнього у дошкільників» тощо.

Взаємодія дошкільного навчального закладу і школи впродовж року здійснювалась у таких напрямках:

• взаємодія педагогічних колективів: спільні консультації, бесіди з учителями школи;

• взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;

• взаємодія дошкільного закладу і школи з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей.

Але суттєвим недоліком в даній роботі є не проведення порівняльного аналізу державних стандартів дошкільної освіти і початкової школи (Базового компонента дошкільної освіти та державного стандарту початкової загальної освіти); недостатньо приділялось уваги у роботі з батьками щодо амбіційно завищених вимог окремих батьків щодо підготовки їх дітей до школи.

Виходячи з недоліків роботи, та пропозицій, що визначені в Інструктивно-методичних рекомендаціях щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти від 19.04.2018 № 1/9-249, пріоритетними завданнями роботи методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2019-2020 н.р. є налагодження тісного співробітництва між педагогами дошкільного навчального закладу і вчителями початкових класів за напрямами:

- інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості);

- методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами освітньої роботи в закладах дошкільної освіти і початковій школі).

На виконання наказу ТВО від 04.01.2017 №01р «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку і функціонування української мови в навчальних закладах Хортицького району на 2017-2020 роки», в ЗДО була спланована відповідна робота. Забезпечено україномовний режим у кожній групі закладу. На високому рівні впродовж року проводилися для вихованців музичні розваги: «Стрітення», «День сім’ї», «День вишиванки», літературний вечір присвячений творчості Т.Г.Шевченка. Також були розроблені та проведені на високому рівні ряд заходів, присвячених відзначенню у 2018 році 100-річчя від народження Василя Сухомлинського: педагогам була представлена презентація «Педагогічна спадщина В.Сухомлинського», цикл бесід з вихованцями «Казки В. Сухомлинського» (за сторінками творів В.Сухомлинського). Проводилася роз’яснювальна робота з батьківською громадськістю щодо значення української мови, як носія ідентичності нації, збереження культурних традицій українського народу. Поповнилися батьківські куточки інформацією з питань розвитку та значимості української мови.

На виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та з метою запобігання всіх видів травматизму серед учасників навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ № 282 у 2018-2019 навчальному році проводилась робота згідно плану.

У 2018 році було проведено планове навчання та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладу дошкільної освіти. Результати якого відображені в протоколах №1, №2 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці 26-27.03.2018р. У серпні 2018р. було замінено інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, згідно зі строком давності, затверджені положення «Про службу з охорони праці.», «Про комісію з безпеки дорожнього руху», «Про громадського інспектора з охорони праці», «Про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці».

Заклад дошкільної освіти постійно забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення безпечних та нешкідливих умов утримання, фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей. Процес засвоєння кожною дитиною основ власної безпеки життєдіяльності здійснювався шляхом цілеспрямованого навчально-виховного впливу на заняттях з валеології. Для вирішення цієї проблеми добирались відповідний зміст і засоби роботи, які допомагали дітям зрозуміти цінність свого життя і здоров’я, а також можливості його збереження і зміцнення. Структура та зміст цієї роботи грунтувалась на врахуванні вікових можливостей дітей. На протязі навчального року у ЗДО проводились «Тижні безпеки дитини», «Місячник безпеки дорожнього руху», «Єдиний день з ЦЗ», рейди з безпеки життєдіяльності тощо.

Щопонеділка проводилась робота щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму, щосереди – пожежної безпеки, щоп’ятниці – ОБЖД. Педагоги проводили цілеспрямовану роботу з батьками вихованців, пропагуючи основи безпечного поводження в навколишньому середовищі.

На підставі аналізу стану побутового травматизму, причин його виникнення серед дітей та працівників можна зробити висновок, що, незважаючи на певні позитивні зрушення в роботі по забезпеченню безпеки життєдіяльності та профілактики виробничого і невиробничого травматизму, все ж таки випадки дитячого та дорослого побутового травматизму трапляються. Тому шляхами вирішення цієї проблеми вбачаємо:

- посилення роз’яснювальної, профілактичної роботи з батьками щодо попередження травмування дітей вдома, на вулиці;

- включення заходів, спрямованих на підвищення контролю та удосконалення методичної роботи з охорони праці з педагогами на ігрових майданчиках;

- проведення співбесід з безпеки життєдіяльності з вихователями, де є зростання травматизму серед вихованців;

- розгляд на педагогічних радах питання про стан травматизму серед учасників освітнього процесу та планування додаткових заходів щодо його зниження.

Впродовж 2018-2019 навчального року велась плідна робота щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ЗДО. Для вирішення питання залучалось таке джерело фінансування, як батьківський благодійний фонд «Розвиток».

Завдяки благодійній допомозі батьків були виконані такі види робіт:

- відремонтовано електрообладнання пральні,

- замінено вхідні двері на металеві;

- замінено зовнішнє освітлення;

- частковий ремонт каналізаційної системи;

- пофарбовано огорожу закладу дошкільної освіти;

- косметичний ремонт спальних кімнат у трьох групах;

- поповнено дитячі театральні костюми;

- придбано столовий посуд для груп та харчоблоку;

- придбано спецодяг.

У 2018-2019 навчальному році за бюджетні кошти було відремонтовано певну ділянку покрівлі ЗДО (250 кв.м.)., придбано 3 вогнегасники, дезінфекційні засоби, проведено дезінфекцію та дератизацію в ЗДО. За депутатські кошти придбано пилосос, монітор, лінолеум, будівельні матеріали для заміни пластикового облицювання приміщень ЗДО, будівельні матеріали для заміни аварійної підлоги у двох групах.

Розпочато роботи щодо заміни пластикового облицювання стін та стелі приміщень ЗДО (спортивна, музична зали, коридори). Продовжено роботи щодо ремонту тіньових навісів, які перебували в аварійному стані: повністю відремонтовано ще два тіньових навіси. До їх ремонту залучалися кошти БФ «Розвиток» та сили працівників закладу і батьків вихованців.

У 2019-2020 навчальному році функціонування дошкільного навчального закладу регламентуватиметься нормативно-правовими актами, зокрема буде спрямовано на виконання:

- Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

- Конституції України, Конвенції ООН про права дитини;

- Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

- Базового компоненту дошкільної освіти;

- Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

- Листа МОН № 1/9-419 від 02.07.2019 року Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році», інших нормативно-правових актів.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив пріоритетні завдання на 2019-2020 навчальний рік.

Кiлькiсть переглядiв: 504